Privacyverklaring

Waarom een privacyverklaring?

BC ’s-Gravenzande is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de BC ’s-Gravenzande aan haar leden en sponsoren aanbiedt.

In deze privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1. Inleiding

We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, we doen dat bij je aanmelding als lid.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan de toezending van facturen, de nieuwsbrief, het aanmaken van ledenpasjes, controle bij deelname aan activiteiten.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

BC ‘s-Gravenzande verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens BC ‘s-Gravenzande;
 • Om de ledenpasje te kunnen verzenden;
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
 • Om contributies, donaties te kunnen innen;
 • Om statistieken op te stellen, zoals in het jaarverslag. Om ledenlijsten samen te stellen: voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres, Telefoonnummer, Mobielnummer
 • Geslacht en geboortedatum, IBAN rekeningnummer;
 • Eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt, zoals beroep, vaardigheden.

3. Beheer persoonsgegevens

Leden kunnen de eigen persoonsgegevens zelf inzien op de website.

4. Beeld en geluid

Op ons sportpark kunnen er tijdens de trainingen, wedstrijden en/of activiteiten bij of van BC ‘s-Gravenzande regelmatig beeld- en geluidopnames (ook video-opnames) worden gemaakt. Dit kunnen groepfoto’s zijn, maar ook actiefoto’s waarop leden van BC ‘s-Gravenzande, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden gebruikt. Door middel van bordjes op het sportpark (bij de ingang, het wedstrijdsecretariaat en bij de entree van het clubgebouw) worden degenen die het sportpark betreden hierover geïnformeerd.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via info@bc-sgravenzande.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. BC ‘s-Gravenzande heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actie- of sfeerbeelden of als het een afbeelding betreft die als nieuws(waarde) kan worden beschouwd waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

5. Cookies

 • BC ‘s-Gravenzande maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de betrokkene invult op de website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website en/of App op de desbetreffende betrokkene kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
 • BC ‘s-Gravenzande kan ook gebruik maken van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website en App.
 • Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies kan doorgaans gevonden worden in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.
 • Op de website www.bc-sgravenzande.nl maakt BC ‘s-Gravenzande gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.
 • Voor zover BC ‘s-Gravenzande gebruikt maakt van andere cookies, kunnen betrokkenen daarover separaat geïnformeerd worden bij het bezoeken van de betreffende website of App en indien wettelijk vereist zal daartoe om toestemming worden gevraagd.

6. Rechten betrokkene

 • Recht van inzage: Betrokkene heeft het recht BC ‘s-Gravenzande te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om BC ‘s-Gravenzande te verzoeken om rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.
 • Recht van rectificatie: Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkene geeft aan dat onjuiste persoonsgegevens worden gebruikt? Dan mogen deze gegevens niet worden gebruikt zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
 • Recht van bezwaar: Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Recht op vergetelheid: Indien betrokkenen om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal BC ‘s-Gravenzande de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft BC ‘s-Gravenzande nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar activiteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten reglementen van BC ‘s-Gravenzande. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is BC ‘s-Gravenzande gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

7. Datalekken

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Om een voorval te kunnen kwalificeren als een datalek, moet sprake zijn van een daadwerkelijk beveiligingsincident. Dit is niet alleen het geval bij inbraak in een databestand (hacken), ook een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een laptop die in de trein is blijven liggen of een brand in een datacentrum zijn datalekken.

Als de verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek zal hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

8. Bewaartermijn

Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens uiterlijk 6 maanden na dato uit onze administratie en uit het Incasso systeem verwijderd. Je gegevens worden bewaard conform de wettelijke beveiligingseisen inclusief de meldplicht bij een eventueel data lek.

9. Contact

Verzoeken aan BC ‘s-Gravenzande met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@bc-sgravenzande.nl of per post aan het secretariaat van BC ‘s-Gravenzande, Wagenaarhof 5, 2692 BJ ’s-Gravenzande.

10. Wijzigingen

BC ‘s-Gravenzande behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.